Algemene Voorwaarden

van Schoonheidssalon Anne, gevestigd te Nuland
Versie geldig vanaf 1 september 2018

 

Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en/of overeenkomsten met Schoonheidssalon Anne. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Schoonheidssalon Anne. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling of sluiten van een overeenkomst geeft u te kennen dat u met deze leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Schoonheidssalon Anne behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Schoonheidssalon Anne erkend.
1.4 Schoonheidssalon Anne garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
2.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door een klant, behoudt Schoonheidssalon Anne zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Schoonheidssalon Anne slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
2.4 Aanbiedingen van Schoonheidssalon Anne gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.5 Schoonheidssalon Anne kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen Schoonheidssalon Anne en een klant komt tot stand nadat een klant een bestelling heeft geplaatst die door Schoonheidssalon Anne is geaccepteerd, dan wel uitsluitend nadat Schoonheidssalon Anne de afspraken schriftelijk bevestigd heeft.
3.2 Schoonheidssalon Anne behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren, of bestellingen uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Levering

4.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
4.2 Schoonheidssalon Anne zal bestellingen binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant daarover tijdig bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
4.3 Aan de leveringsplicht van Schoonheidssalon Anne zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Schoonheidssalon Anne geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
4.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Prijzen

5.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
5.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
5.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

Zichttermijn / herroepingsrecht

6.1 Indien er sprake is van koop op Afstand , heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Schoonheidssalon Anne heeft teruggezonden, is de koop een feit. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 5 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Schoonheidssalon Anne. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Schoonheidssalon Anne er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant.6.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de klant, is begonnen voor de termijn van 14 dagen

goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

goederen die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

Gegevensbeheer

7.1 Indien u een bestelling plaatst bij Schoonheidssalon Anne, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Schoonheidssalon Anne. Schoonheidssalon Anne houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
7.2 Schoonheidssalon Anne respecteert ook de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt ook in dat verband zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens, met inachtneming van de AVG.
7.3 Schoonheidssalon Anne maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. Dit alles in overeenstemming en met inachtneming van de AVG.

Garantie en conformiteit

8.1 Schoonheidssalon Anne staat er voor in dat de door haar geleverde producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
8.2 Een door Schoonheidssalon Anne, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Schoonheidssalon Anne, jegens Schoonheidssalon Anne kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
8.3 De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Schoonheidssalon Anne) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Schoonheidssalon Anne. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Schoonheidssalon Anne schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.4 Indien klachten van de klant door Schoonheidssalon Anne gegrond worden bevonden en vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Schoonheidssalon Anne de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door de klant, ter vrije keuze van Schoonheidssalon Anne, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende schadevergoeding daarvoor aan de klant voldoen. Ingeval van vervanging is de klant gehouden om de vervangen zaak aan Schoonheidssalon Anne te retourneren en de eigendom daarover aan Schoonheidssalon Anne te verschaffen, tenzij deze anders aangeeft.

8.5 Indien komt vast te staan dat de klacht ongegrond is, dan komende aan de zijde van Schoonheidssalon Anne daardoor ontstane kosten, waaronder onderzoekskosten, integraal voor rekening van de klant.

8.6 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend-, en/of voorrijkosten, aan de 8.7 Het in dit artikel bepaalde geldt niet indien: A) en zolang de klant jegens Schoonheidssalon Anne in gebreke is; B) de klant de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken; C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Schoonheidssalon Anne en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; klant

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto ’ s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Schoonheidssalon Anne gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht

10.1 Schoonheidssalon Anne is niet aansprakelijk, indien en voor zover de aanbieding of de overeenkomst niet kan worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Schoonheidssalon Anne alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Schoonheidssalon Anne behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Schoonheidssalon Anne gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Schoonheidssalon Anne bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Aansprakelijkheid

11.1 Schoonheidssalon Anne is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van door haar aan de klant geleverde producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

11.2 Indien Schoonheidssalon Anne onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het in dit artikel bepaalde.

11.3 Schoonheidssalon Anne is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Schoonheidssalon Anne is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.4 Indien Schoonheidssalon Anne aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelde/geleverde producten. De aansprakelijkheid van Schoonheidssalon Anne is in ieder geval steeds beperkt tot maximaal het bedrag wat haar verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

11.5 Schoonheidssalon Anne is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Schoonheidssalon Anne aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Schoonheidssalon Anne toegerekend kunnen worden en/of redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.

11.6 Schoonheidssalon Anne is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen dan wel schade door (bedrijfs)stagnatie.

11.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Schoonheidssalon Anne dan wel haar ondergeschikten.

Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle door Schoonheidssalon Anne aan de klant verkochte en geleverde zaken blijven eigendom van Schoonheidssalon Anne zolang de klant de vorderingen van Schoonheidssalon Anne uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de klant de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de klant de vorderingen van Schoonheidssalon Anne wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Schoonheidssalon Anne geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Schoonheidssalon Anne of een door Schoonheidssalon Anne aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Schoonheidssalon Anne haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Schoonheidssalon Anne zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Schoonheidssalon Anne.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Eventuele geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Schoonheidssalon Anne en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Schoonheidssalon Anne gevestigd is, tenzij Schoonheidssalon Anne er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen.