Privacybeleid

van Schoonheidssalon Anne, gevestigd te Nuland
Versie geldig vanaf 1 november 2018

 

Schoonheidssalon Anne beschermt en respecteert uw privacy. Al uw persoonlijke gegevens die door u aan ons worden verstrekt, worden enkel binnen ons bedrijf gebruikt.
Wij gebruiken uw gegevens zodat wij u kunnen contacteren i.v.m. het beantwoorden van de door u gestelde vragen, het verschaffen van informatie over de diensten en producten van Schoonheidssalon Anne of om u op de hoogte te brengen van speciale gebeurtenissen en/of gelegenheden.
Schoonheidssalon Anne heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan u kenbaar te maken welke gegevens Schoonheidssalon Anne van u verzamelt en voor welke doeleinden. Indien Schoonheidssalon Anne persoonsgegevens verwerkt van klanten en/of hun medewerkers, beoordeelt Schoonheidssalon Anne bij iedere verwerking of Schoonheidssalon Anne verwerker of verwerkingsverantwoordelijke is. Ook wijst Schoonheidssalon Anne u met deze privacyverklaring op de rechten, plichten, risico’s en waarborgen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Tot slot laat Schoonheidssalon Anne u in deze privacy verklaring weten welke rechten u als betrokkene heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.
Door het gebruiken van de website van Schoonheidssalon Anne, gaat u akkoord met ons privacy beleid.

 

1. Identiteit/contactgegevens

Schoonheidssalon Anne
Cronenakker 1
5391 GE Nuland
073 532 4724
info@schoonheidssalonanne.nl
Vragen op het gebied van privacy kun u stellen via: info@schoonheidssalonanne.nl

 

2. Soorten gegevens die worden verzameld

Schoonheidssalon Anne maakt bij haar dienstverlening gebruik van persoonsgegevens. Schoonheidssalon Anne verzamelt persoonsgegevens bij het versturen van nieuwsbrieven (mailings), bij het aanmaken van een account, bij het maken van (online)afspraken, het stellen van een vraag via het contactformulier, en/of het verbeteren van de website. Hieronder lichten wij u toe welke gegevens wij per onderdeel verzamelen.

 

Het versturen van nieuwsbrieven (mailings)
Als u zich heeft aangemeld voor een nieuwsbrief van Schoonheidssalon Anne, stuurt Schoonheidssalon Anne u per e-mail nieuwsbrieven.
Voor het versturen van een nieuwsbrief (of een mailing) verzamelt Schoonheidssalon Anne in beginsel alleen uw e-mailadres. Andere gegevens die Schoonheidssalon Anne mogelijk verzamelt voor het verzenden van de nieuwsbrief (of een mailing) zijn:
• Voornaam en achternaam
• telefoonnummer
Schoonheidssalon Anne verstuurt nieuwsbrieven (of mailings) om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen Schoonheidssalon Anne en de verschillende onderwerpen waarin Schoonheidssalon Anne adviseert. De nieuwsbrief is ook voor commerciële doeleinden bedoeld.
De e-mailadressen voegt Schoonheidssalon Anne alleen met expliciete toestemming toe aan een adressenlijst voor nieuwsbrieven. U kunt op ieder moment de toestemming voor het ontvangen van een nieuwsbrief, mailing of overige informatie intrekken.


Aanmaken account / maken (online)afspraken

Schoonheidssalon Anne heeft voornamelijk te maken met particulieren, van wie zij persoonsgegevens verzamelt. In dat kader worden de volgende gegevens verzamelt:
• Voornaam en achternaam
• telefoonnummer
Via de website kunt u (door het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord) inloggen in uw account en kunt u (online) afspraken maken, verzetten en annuleren. In dat geval gaat u ermee akkoord dat Schoonheidssalon Anne bovengenoemde gegevens van u verzamelt.

 

Vraag stellen via contact-formulier
Via ons contactformulier op de website kunt u een vraag stellen. In dat geval gaat u ermee akkoord dat Schoonheidssalon Anne uw naam, uw vraag en uw e-mail verzamelt.

 

Het verbeteren van de website
Voor het verbeteren van de website maakt Schoonheidssalon Anne gebruik van Google Analytics. De volgende gegevens worden hierbij verzameld:
• Duur van websitebezoek
• Pagina’s die door u zijn bezocht
• Het aantal bezoekers op onze website
Van belang hierbij is om te weten dat deze gegevens anoniem zijn en niet gebonden zijn aan uw persoonlijke gegevens.
Wat betreft de bovengenoemde onderdelen is het verder van belang om te weten dat Schoonheidssalon Anne niet altijd alle gegevens gebruikt. Welke gegevens worden gebruikt is afhankelijk van het doel waarvoor Schoonheidssalon Anne de gegevens verwerkt.
Schoonheidssalon Anne verwerkt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt. Als de verwerking van persoonsgegevens voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, vraagt Schoonheidssalon Anne hiervoor expliciete toestemming.

 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens


Schoonheidssalon Anne verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid.
Schoonheidssalon Anne heeft niet de intentie om via de website of haar diensten gegevens te verzamelen over de websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Mocht u ervan overtuigd zijn dat Schoonheidssalon Anne zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Schoonheidssalon Anne op, dan zal deze informatie direct verwijderd worden.

 

4. Gegevensverwerking


Via de diensten van Schoonheidssalon Anne (waaronder doch niet uitsluitend de website van Schoonheidssalon Anne) worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Onder deze verwerking wordt het volgende verstaan: al het gebruik van uw persoonsgegevens zoals het aanpassen, opslaan, doorsturen of verwijderen van deze gegevens. Schoonheidssalon Anne gebruikt de gegevens onder andere doordat gebruik wordt gemaakt van de diensten van Schoonheidssalon Anne. Deze verwerking geschiedt echter slechts voor het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals Schoonheidssalon Anne die is overeengekomen met haar klanten.

 

5. Grondslag en doeleinden gegevensverwerking


Indien u een overeenkomst aangaat met Schoonheidssalon Anne verstrekt u uit eigen wil de gegevens om de overeenkomst uit te laten voeren. Voor bepaalde diensten zijn bepaalde gegevens noodzakelijk om te verstrekken om vervolgens van de dienst gebruik te kunnen maken.
Schoonheidssalon Anne gebruikt uw gegevens om diensten te verrichten, voor de uitvoering van de overeenkomst, haar diensten te verbeteren, support te verlenen, relatiebeheer en nakoming van wettelijke verplichtingen.

 

6. Toestemming

 

Schoonheidssalon Anne zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een expliciete toestemming, dan heb u als betrokkene altijd het recht om de toestemming in te trekken. Indien Schoonheidssalon Anne een nieuwsbrief (of mailing) verzendt, zal Schoonheidssalon Anne dit uitsluitend doen indien zij hiervoor expliciete en ondubbelzinnige toestemming heeft ontvangen.

 

7. Gegevensverwerking noodzakelijk op grond van wettelijke plicht en bewaarplicht

 

• Het versturen van nieuwsbrieven
Schoonheidssalon Anne slaat jouw e-mailadres en naam op in het klantensysteem. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. U heeft de mogelijkheid om u uit te schrijven wanneer u dat wilt. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief door een mail te versturen naar info@schoonheidssalonanne.nl

 

• Aanmaken account / maken (online)afspraken
Schoonheidssalon Anne slaat jouw e-mailadres en overige gegevens op in het klantensysteem. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. U heeft de mogelijkheid om uw account op te heffen en uw gegevens te laten verwijderen. Dat kan door een mail te versturen naar: info@schoonheidssalonanne.nl

 

• Vraag stellen via contact-formulier
Schoonheidssalon Anne slaat jouw e-mailadres en eventuele overige gegevens op in het klantensysteem. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. U heeft de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen. Dat kan door een mail te versturen naar: info@schoonheidssalonanne.nl

 

8. Gegevensverwerking noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst

 

Schoonheidssalon Anne verwerkt uw gegevens ook omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze verwerking, kan Schoonheidssalon Anne de diensten niet verrichten. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan het telefonisch contact om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

9. Gegevensverwerking in verband met gerechtvaardigd belang

 

Ook kan Schoonheidssalon Anne gegevens verwerken als hierbij een gerechtvaardigd belang is voor Schoonheidssalon Anne zelf of een derde. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bedrijfs-belangen. Schoonheidssalon Anne zal in een dergelijk geval altijd een gedegen belangen-afweging maken met uw privacybelang. Dit gerechtvaardigd belang van Schoonheidssalon Anne is onder andere gelegen in het commerciële belang. U moet hierbij denken aan het aanbieden van onze diensten. Uw e-mail hebben wij bijvoorbeeld nodig om een nieuwsbrief te versturen.

 

10. Ontvangers van persoonsgegevens

 

Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt Schoonheidssalon Anne gebruik van derde partijen die soms de beschikking krijgen over uw gegevens. Schoonheidssalon Anne maakt afspraken met deze verwerkers voor de instructies en beveiligingsstandaarden die zij moeten hanteren.
Als u contact opneemt via de formulieren op de website van Schoonheidssalon Anne worden deze mails niet opgeslagen op de servers van onze provider. De overige e-mailberichten en contactgegevens worden opgeslagen in het klantensysteem.

 

11. Beveiliging persoonsgegevens

 

Schoonheidssalon Anne respecteert de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Schoonheidssalon Anne doet haar uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neemt passende technische en organisatorische maatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen iemand ongeoorloofd toegang tot de gegevens te geven, zodat gegevens geheim gehouden worden. Schoonheidssalon Anne beveiligt haar gegevens onder andere door virusscanners, updates, https, ssl, etc.. Als Schoonheidssalon Anne (sub-)verwerkers inschakelt, verplicht Schoonheidssalon Anne deze om volgens dezelfde beveiligingsstandaarden met uw gegevens te werken.

 

12. Rechten voor u als betrokkene


U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kun u ons verzoeken uw persoons¬gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast kun u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en verzoeken de persoonsgegevens over te dragen.
U kunt te allen tijde ons een verzoek doen om een van voornoemde rechten uit te oefenen. E-mail dan naar: info@schoonheidssalonanne.nl. Geef in uw e-mail zo duidelijk mogelijk aan op welke persoonsgegevens uw verzoek ziet en van welk recht u gebruik wenst te maken. Schoonheidssalon Anne probeert binnen een termijn van 4 weken te reageren. De eventueel daarmee gepaarde gaande kosten komen voor uw rekening.

 

13. Klacht

 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat Schoonheidssalon Anne niet op een juist manier met uw gegevens omgaat.

 

14. Cookies

 

Op de website van Schoonheidssalon Anne maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die onze website op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatst. Met cookies slaan wij informatie over uw websitebezoek op. Door het plaatsen van de cookies worden persoonsgegeven verwerkt. Cookies kunnen ervoor zorgen dat u bij een volgend websitebezoek wordt herkend. Schoonheidssalon Anne gebruikt de volgende cookies:
Functionele cookies: voor de werkbaarheid van de website
Schoonheidssalon Anne maakt een onderscheid in functionele en niet-functionele cookies. De functionele cookies plaatst Schoonheidssalon Anne altijd, omdat deze noodzakelijk zijn op de website goed te laten werken.
Cookies voor integratie social media
Op onze website tonen wij berichten en blogs die u via een social media button kunt delen. De social-media-bedrijven, zoals twitter, Facebook, Google en Youtube en Linkedin, plaatsen cookies, zodat ze u kunnen herkennen indien u inlogt op hun netwerk. Zij verzamelen zo gegevens over de pagina die u deelt. Wij verwijzen u daarom naar de volgende privacyverklaringen:
Facebook
Instagram
Google
Ondanks dat u cookies niet accepteert, is het nog steeds mogelijk dat u online advertenties van ons tegenkomt. Wat de bovengenoemde organisaties doen met de opgeslagen data, is zichtbaar in hun privacy verklaringen.
Privacyverklaring Google
Privacyverklaring Facebook
Privacyverklaring Mircrosoft

 

15. Wijzigingen

 

De privacy verklaring zal soms een wijziging ondergaan in verband met gewijzigde wetgeving en/of opvatting. Schoonheidssalon Anne behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen?
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over het gebruik van persoonsgegevens door Schoonheidssalon Anne, neem dan contact op met ons via: 073 532 4724 / info@schoonheidssalonanne.nl


1 november 2018